Tượng Thần Nông - Công trình Xác lập Kỷ lục Thế giới

Tượng Thần Nông - Công trình Xác lập Kỷ lục Thế giới

TỔ CHC K LC VIT NAM (VIETKINGS) ĐÃ ĐĂNG KÝ MUA BẢN QUYỀN TẠI LIÊN MINH K LC TH GII (WORLDKINGS) CÁC SỰ KIỆN KỶ LỤC THẾ GIỚI NHẰM TỔ CHỨC THƯỜNG NIÊN TẠI VIỆT NAM

-

C S KIN HÀNG NĂM ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO CHO WORLDKINGS ĐỂ ĐƯA V VIT NAM T CHỨC